Aula Virtual

Intervenció psicopedagògica dirigida per un professional per millorar el rendiment acadèmic general i l’actitud enfront les tasques escolars. Paral·lelament es treballa la seva autonomia, confiança i motivació, així com tècniques d’estudi, organització i planificació.

Es treballa amb les activitats escolars o amb materials addicionals destinats a treballar aquelles àrees on l’escolar presenta més dificultats.

En les reeducacions psicopedagògiques es treballa sempre conjuntament amb els pares, el centre escolar, així com amb la resta de professionals que puguin estar implicats. El treball interdisciplinari és un dels nostres punts forts, ja que pensem que la col·laboració entre professionals és bàsica per la millora dels usuaris.

Modalitats:

Reeducació individual: per escolars amb molt poca autonomia o que presenten un retard acadèmic molt important. L’atenció a l’escolar és específica i la sessió s’adapta a les necessitats de l’estudiant.

Reeducació en petit grup: són grups de màxim 3 estudiants i de cursos molt homogenis. Va dirigit a estudiants que, encara que poden treballar de forma autònoma, necessiten una supervisió més directe.

Reeducació en grup: els grups són de màxim 5 estudiants el més homogenis possible. És necessari que tinguin autonomia. Aquesta modalitat és ideal per aquells escolars que no tenen l’hàbit d’estudi adquirit i que necessiten una guia i una motivació addicional. Aquesta modalitat grupal potencia la motivació i fomenta les relacions interpersonals.

Aquest servei s’ofereix a nens d’educació infantil i primària, alumnes d’ESO i batxillerat, així com a universitaris o persones que estiguin preparant oposicions o proves d’accés i que necessiten una guia per l’organització, aprendre tècniques de mnemotècnica o un motivació extra i confiança en sí mateixos.

Accès a l'Aula Virtual
Necesites un usuari i contrasenya per poder entrar
Accedeix